THTF X NELIO / Perffusion, Strasbourg 2011 / Toutes les photos ici